Terms and Conditions

These are our terms and conditions

Opći uvjeti, uvjeti rezervacije i uvjeti kupnje usluga putovanja i usluga paket-aranžmana 

Uvodna napomena – Opći uvjeti, uvjeti rezervacije i uvjeti kupnje usluga putovanja i usluga paket-aranžmana (dalje u tekstu: Opći uvjeti) sastavni su dio Ugovora o putovanju odnosno vouchera sklopljenih između Turističke agencije MERAKI d.o.o. (dalje u tekstu Organizator) i Putnika/ugovaratelja putovanja koji se prijavljuje za putovanje ili paket-aranžman.

 

 1. Prijava i ugovaranje putovanja u paket-aranžmanu

(1) Putnik se može prijaviti:

– online na web stranicama www.balkanroads.co i www.balkanyachtadventure.co

– telefonom

– e-mailom i drugim sredstvima daljinske komunikacije te

– kod drugih ovlaštenih agenata Organizatora

(2) Ispunjavanjem osobnih podataka i plaćanjem (upisivanjem broja svoje kreditne ili bankovne kartice na sigurnosni servis za internet plaćanje na web stranicama balkanroads.co i balkanyachtadventure.co kod kupnje usluga putem sredstava daljinske komunikacije), smatra se da Putnik u cijelosti prihvatio ove Opće uvjete.

 

 1. Obveze Organizatora

(1) Ugovorom o putovanju u paket-aranžmanu obvezuje se Organizator pribaviti Putniku paket-aranžman, a Putnik se obvezuje platiti mu za to ugovorenu cijenu.

(2 )Organizator je dužan Putniku pružiti usluge koje imaju sadržaj i svojstva predviđene ugovorom i skrbiti se o pravima i interesima Putnika, u skladu s poslovnim običajima u ovoj djelatnosti.

(3) Organizator je dužan u razumnom roku prije započinjanja putovanja u paket aranžmanu, u pisanom obliku ili drugom trajnom, putniku dostupnom, obliku obavijestiti putnika o: mjestu međuodredišta ili izmjene prijevoznog sredstva te vremenu dolaska u to mjesto; njegovu mjestu u prijevoznom sredstvu (broju odjeljka u spavaćim kolima, kabine na brodu i sl.); imenu i prezimenu, adresi i broju telefona mjesnog zastupnika organizatora putovanja ili, ako ga nema, osobi kojoj se putnik može obratiti u slučaju poteškoća ili, ako nema niti takve osobe, broju telefona ili drugom sredstvu koje mu omogućuje kontakt s organizatorom putovanja; u slučaju putovanja maloljetnika, načinu uspostave neposredne veze s njim ili za njega odgovornom osobom; mogućnosti sklapanja ugovora o osiguranju kojim se osiguravaju troškovi raskida ugovora od strane putnika ili troškovi pomoći i povratka putnika u mjesto polazišta u slučaju nesreće ili bolesti.

(4) Organizator odgovara za svu štetu koju prouzroči putniku neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnose na organiziranje putovanja u paket aranžmanu predviđenih ugovorom ili zakonom.

 

 1. Obveze Putnika

(1) Putnik je dužan Organizatoru putovanja u paket aranžmanu platiti ugovorenu cijenu za putovanje u vrijeme kako je ugovoreno, odnosno uobičajeno.

(2) Putnik je dužan na zahtjev organizatora pravodobno dostaviti sve podatke potrebne za organiziranje putovanja, a posebno za pribavljanje prijevoznih karata, rezervaciju smještaja te isprave potrebne za prelazak preko granice.

(3) Putnik je dužan brinuti se da on osobno, njegove osobne isprave i njegova prtljaga ispunjavaju uvjete predviđene graničnim, carinskim, sanitarnim, monetarnim i drugim propisima.

(4) Putnik odgovara za štetu što je prouzroči organizatoru putovanja neispunjenjem obveza koje za njega proizlaze iz ugovora i odredaba ovoga Zakona.

 

 1. Sadržaj ugovora o putovanju u paket aranžmanu

(1) U ugovoru o putovanju u paket-aranžmanu ili potvrdi o tom ugovoru mora biti naveden puni sadržaj dogovora ugovornih strana, i sljedeće informacije:

 1. a) o posebnim zahtjevima putnika koje je organizator prihvatio
 2. b) o tome da je organizator:
 3. odgovoran za pravilno izvršenje svih usluga putovanja obuhvaćenih ugovorom .
 4. dužan pružiti pomoć ako se putnik nađe u poteškoćama u skladu s člankom 49. Zakona o pružanju usluga u turizmu.
 5. c) o nazivu osiguravatelja – društva za osiguranje ili banke kod kojih je osigurana jamčevina za slučaj nesolventnosti, njegove podatke za kontakt uključujući njegovu zemljopisnu adresu, adresu e-pošte, broj telefona, osobni identifikacijski broj, broj izdane jamčevine (broj police osiguranja ili bankarskog jamstva) i druge podatke potrebne za aktiviranje jamčevine te, prema potrebi, naziv nadležnog upravnog tijela i podatke za kontakt središnje kontaktne točke iz članka 98. Zakona o pružanju usluga u turizmu.
 6. d) ime, adresu, telefonski broj, osobni identifikacijski broj, adresu e-pošte i, prema potrebi, broj telefaksa lokalnog predstavnika organizatora, kontaktne točke ili druge službe koji putniku omogućuju da brzo stupi u kontakt s organizatorom i učinkovito komunicira s njime, kako bi zatražio pomoć ako se nađe u poteškoćama ili kako bi prijavio svaku neusklađenost koju utvrdi tijekom izvršenja paket-aranžmana.
 7. e) o tome da putnik mora bez nepotrebnog odgađanja i vodeći računa o okolnostima prijaviti organizatoru svaku nesukladnost koju utvrdi tijekom izvršenja usluge putovanja obuhvaćene ugovorom o putovanju u paket-aranžmanu, sukladno članku 40. stavku 1. Zakona o pružanju usluga u turizmu.
 8. f) kojima se omogućuje izravan kontakt s maloljetnikom ili osobom odgovornom za maloljetnika u mjestu boravka maloljetnika, ako maloljetnik bez pratnje roditelja ili druge ovlaštene osobe putuje na temelju ugovora o putovanju u paket-aranžmanu koji uključuje smještaj.
 9. g) o dostupnim unutarnjim postupcima za rješavanje pritužbi i mehanizmima za alternativno rješavanje sporova vezanih za ugovor, o ovlaštenim tijelima za alternativno rješavanje sporova kojim je trgovac obuhvaćen te o platformi za online rješavanje tih sporova, sukladno odredbama posebnog zakona o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova.
 10. h) o pravu putnika da ugovor prenese na drugog putnika u skladu s odredbama članka 34. Zakona o pružanju usluga u turizmu.

(2) U odnosu na paket-aranžmane iz članka 7. točke 2. podtočke b) podpodtočke 5. Zakona o pružanju usluga u turizmu trgovac kojem su podaci dostavljeni dužan je obavijestiti organizatora o sklapanju ugovora koji dovodi do sastavljanja paket-aranžmana i organizatoru dati informacije potrebne da bi on mogao ispuniti svoje obveze kao organizator.

(3) Kad organizator od trgovca primi obavijest da je paket-aranžman sastavljen, dužan je odmah putniku pružiti informacije iz stavka 1. ovoga članka na trajnom nosaču podataka.

(4) Informacije iz stavaka 1. – 3. ovoga članka moraju biti pružene na jasan, razumljiv i lako uočljiv način.

(5) Organizator je dužan pravodobno, prije početka paket-aranžmana dostaviti putniku potrebne priznanice, vaučere i karte, informacije o predviđenim vremenima polaska i, prema potrebi, roku za registraciju, kao i o predviđenim vremenima za mjesta usputnog zaustavljanja, prometnim vezama i dolasku.

 

 1. Cijena aranžmana

(1) Prilikom prijave, Putnik uplaćuje punu cijenu aranžmana (po osobi) osim ako u programu nije drukčije navedeno. Ukoliko je posebno programom predviđeno obročno plaćanje, program će biti određen broj obroka i termini plaćanja, a u svakom slučaju razlika do pune cijene aranžmana uplaćuje se najkasnije 21 dana prije početka putovanja osim ako u programu nije drukčije navedeno.

(2) Cijena aranžmana (ukoliko na programu putovanja nije drugačije navedeno) u pravilu uključuje: usluge prijevoza, usluge smještaja (hotelske i ugostiteljske usluge), najam plovila ili kabine u plovilu, skippera, vodiča i organizaciju putovanja. Cijena može sadržavati i putničke pristojbe zračnih luka te troškove stručnog i mjesnog vođenja samo ukoliko je to navedeno u programu putovanja.

(3) Cijena aranžmana ne uključuje (osim ako nije drugačije dogovoreno): fakultativne (neobavezne) izlete i posjete, moguće troškove pribavljanja i izdavanja viza, ulaznice za objekte koji se posjećuju. Sve vrste posebnih usluga (jednokrevetna soba, posebna prehrana i sl.) putnik sam plaća i dužan ih je naručiti prilikom prijave putovanja. Ukoliko putnik traži posebnu uslugu za vrijeme putovanja, plaća je na licu mjesta vodiču ili predstavniku Organizatora, u valuti zemlje u kojoj se nalazi.

(4) Objavljene cijene Organizatora rezultat su ugovora Organizatora s partnerima i ne moraju odgovarati cijenama istaknutima na licu mjesta u destinaciji u kojoj putnik boravi.

 

5.1. Pravo na povećanje cijene i pravo na otkaz zbog povećanja cijena

(1) Nakon sklapanja ugovora o putovanju u paket-aranžmanu organizator smije povećati ugovorenu cijenu samo ako je tim ugovorom izričito utvrđena mogućnost povećanja cijene i pravo putnika na sniženje cijene u skladu sa stavkom 4. ovoga članka te je u ugovoru naveden način izračunavanja korekcija cijene, i ako je povećanje cijene isključivo izravna posljedica promjene:

 1. a) cijene prijevoza putnika koje su proizašle iz troškova goriva ili drugih izvora energije
 2. b) visine poreza ili naknada za usluge putovanja obuhvaćene ugovorom koje određuju treće osobe koje nisu izravno uključene u izvršenje paket-aranžmana, uključujući turističke poreze, pristojbe za slijetanje ili naknade za ukrcaj ili iskrcaj u lukama i zračnim lukama ili
 3. c) deviznih tečajeva koji su relevantni za paket-aranžman.

(2) Ako povećanje cijene iz stavka 1. ovoga članka premaši 8 % ugovorene ukupne cijene paket-aranžmana, organizator nije ovlašten jednostrano je izmijeniti te se primjenjuje članak 36. stavci od 2. do 6. Zakona o pružanju usluga u turizmu.

(3) Povećanje cijene, bez obzira na njegovu veličinu, moguće je samo ako organizator na trajnom nosaču podataka i najkasnije 20 dana prije početka paket-aranžmana o povećanju cijene na jasan i razumljiv način obavijesti putnika, uz obrazloženje tog povećanja i izračun.

(4) Ako je ugovorom o putovanju u paket-aranžmanu utvrđena mogućnost povećanja cijene, putnik ima pravo na sniženje cijene koje odgovara bilo kojem sniženju troškova iz stavka 1. ovoga članka do kojeg dođe nakon sklapanja ugovora i prije početka paket-aranžmana.

(5) U slučaju sniženja cijene organizator ima pravo od iznosa povrata koji duguje putniku oduzeti stvarno nastale administrativne troškove te je dužan na zahtjev putnika dati mu dokaze za te administrativne troškove.

 

5.2. Popusti za djecu i druge pogodnosti

Popusti za djecu, kao i ostale pogodnosti posebno su prikazane kod opisa aranžmana, ukoliko programi putovanja takve popuste i pogodnosti predviđaju.

 

 1. Dokumentacija za putovanje

7 dana prije putovanja (polaska), ukoliko nije drugačije navedeno na programu, Organizator će Putniku predati (dostaviti e-mailom ili sl.):

 1. za aranžman uz vlastiti prijevoz: original voucher i eventualne pismene obavijesti
 2. za aranžman autobusom: original voucher i program putovanja
 3. za aranžman zrakoplovom: original voucher, program putovanja i zrakoplovnu kartu.
 4. Kategorizacija i opis usluga

(1) Ponuđeni smještajni kapaciteti u aranžmanima Organizatora opisani su prema službenoj nacionalnoj kategorizaciji pojedine zemlje važećoj u trenutku izdavanja programa.

(2) Prehrana, komfor kao i druge usluge u ponudi hotela/apartmana pod nadzorom su mjesnih turističkih uprava pojedine zemlje, a standardi smještaja i usluga su različiti u odnosu na Republiku Hrvatsku i nisu usporedivi.

(3) Organizator ne preuzima odgovornost za usmenu ili pismenu informaciju koja je dobivena od strane treće osobe a koja nije u skladu s opisom usluga i objekata u objavljenim programima.

 

7.1. Smještaj u sobe/apartmane

(1) Raspored sobe/apartmana određuje recepcija u mjestu boravka.

(2) Ukoliko Putnik nije izričito ugovorio sobu/apartman posebnih oblika, prihvatit će bilo koju službeno registriranu smještajnu jedinicu za izdavanje u pojedinom objektu opisanom u katalogu i cjeniku.

(3) Smještaj u sobi u pravilu nije moguć prije 16 sati na dan početka korištenja usluge, a isti se u pravilu moraju napustiti do 10 sati na dan završetka korištenja usluga, osim ako se s pružateljem pojedine usluge smještaja ne dogovori drugačije.

Dolaske iza 20 sati nužno je najaviti unaprijed, osim ako nije drugačije naznačeno.

(4) Boravak kućnih ljubimaca dozvoljen je u pojedinačnim slučajevima uz obaveznu doplatu.

 

 1. Troškovi rezervacije na upit i troškovi promjene rezervacije

(1) Trošak rezervacije u trenutku kada nema slobodnih mjesta za traženi aranžman iznosi 80,00 kn. Uplatom navedenog iznosa Organizator prihvaća prijavu rezervacije na upit i osigurava dodatno mjesto (mjesto na upit). Ukoliko se dodatno mjesto osigura i prihvati od strane Putnika, prethodno uplaćeni trošak rezervacije na upit uračunat će se u cijenu aranžmana.  Ukoliko rezervaciju na upit Putnika nije u mogućnosti potvrditi, uplaćeni iznos rezervacije na upit u cijelosti se vraća Putniku.  Odbijanjem ponuđene rezervacije Organizator zadržava uplaćeni iznos na ime pokrića troškova rezervacije na upit.

 

 1. Usluge rent-a-car

Rent-a-car je usluga iznajmljivanja osobnih vozila bez vozača.

 

9.1. Trošak rezervacije i kupnje automobila

(1) Organizator može na zahtjev Putnika, ukoliko već nema takvo vozilo u voznom parku, kupiti vozilo za potrebe putovanja Putnika, kojeg će potom iznajmiti Putniku za potrebe putovanja/izvršenja pustolovine.

(2) Putnik može potražiti i izabrati vozilo putem online portala, tražilica ili na druge načine, a Organizator odlučuje da li će pristati ili ne na zahtjev Putnika i kupiti vozilo.

(3) Vrstu i model vozila može izabrati i Organizator te ga ponuditi Putniku, a Putnik može prihvatiti ili odbiti prijedlog Organizatora.

(4) Ukoliko Organizator ili Putnik bilo kojim putem pronađu potencijalno vozilo, Organizator će stupiti u kontakt s vlasnikom vozila i u što kraćem vremenu (najkasnije u roku od 3 dana od stupanja u kontakt s vlasnikom) mora obavijestiti Putnika o svim relevantnim karakteristikama vozila kao i o cijeni, mjestu gdje se nalazi, nedostacima, eventualnim potrebnim popravcima i svemu ostalome što je bitno za kupnju vozila i dovođenje vozila na dogovorenu lokaciju (u Rijeci ili drugu lokaciju koju dogovore Putnik i Organizator). Ukoliko se Putnik odluči na kupnju vozila, Organizator ga mora prije kupnje obavijestiti o dogovorenoj cijeni s vlasnikom vozila, te tek po izjavljenoj potvrdi Putnika (učinjenoj pisanim putem) Organizator će kupiti vozilo.

(5) Ukoliko Putnik prihvati kupoprodajnu cijenu za izabrano vozilo kojim će se služiti na putovanju, dužan je u roku 3/7 dana od prihvata cijene, Organizatoru u cijelosti isplatiti akontaciju u visini kupoprodajne cijene uvećanu za sve ostale troškove vezane za kupnju vozila (plaćanje poreza na motorno vozilo prilikom prijenosa vlasništva, biljezi, formulari, eventualan trošak goriva povezan s kupnjom vozila, cestarine kao i ostale troškove uzrokovane procesom pregleda i/ili kupnje vozila itd.), a Organizator se obvezuje dostaviti Putniku račune za sve nastale troškove na njegov zahtjev, osim ukoliko se s Organizatorom pismeno ne dogovori drugačije ovisno o situaciji i realnim mogućnostima pregleda vozila i kupnje.

(6) Putnik je dužan Organizatoru snositi i troškove vezane za pregled vozila i odlazak na lokaciju gdje se vozilo oko čije se kupnje pregovara nalazi

– 50,00 € u protuvrijednosti kuna po pregledu (jer pregled može trajati i cijeli dan ukoliko se vozilo nalazi na udaljenoj lokaciji u Hrvatskoj.

– 50,00 € u protuvrijednosti kuna po pregledu za svaki sljedeći dan koji Organizator iskoristi za pregled i/ili kupnju.

 

9.2. Najam vozila

(1) Ukoliko Organizator na zahtjev Putnika kupi vozilo, isto vozilo će mu potom dati u najam/korištenje za vrijeme putovanja. Cijena za dan najma/korištenja vozila ugovarat će se naknadno pisanim putem.

(2) Vozilo će se dati u najam pod uvjetom da barem jedan od Putnika, koji će upravljati vozilom, ima važeću vozačku dozvolu sukladno propisima Republike Hrvatske (ako se radi o stranom državljaninu isti mora posjedovati važeću međunarodnu vozačku dozvolu).

 

9.3. Depozit prilikom najma vozila

(1) Putnik je dužan prilikom preuzimanja vozila na korištenje za putovanje dati depozit u vrijednosti 300,00 €, a koji će mu biti vraćen na kraju putovanja ukoliko vrati vozilo u stanju u kakvom ga je i preuzeo.

Iznos na ime akontacije za kupnju vozila iz točke 8. Općih uvjeta, smatra se depozitom ukoliko iznos premašuje 300,00 €. Ukoliko je iznos akontacije za kupnju vozila manji od 300,00 € Putnik je dužan na doplatiti razliku do 300,00 €.

(2) Depozit Organizator može koristiti za plaćanje obveza nastalih zbog korištenja vozila (npr. kazni zbog prekršaja u prometu itd.) za koje je odgovoran Putnik, a ukoliko 300,00 € ne bi bilo dostatno za pokriće navedenih troškova, Organizator je dužan platiti razliku do punog iznosa nastale obveze

 

9.4. Pravo prvokupa vozila

(1) Organizator je dužan nakon završetka putovanja Putniku ponuditi pravo prvokupa vozila.

(2) U slučaju da Putnik iskoristiti pravo prvokupa i odluči kupiti vozilo, kupoprodajna cijena će se odrediti tako što će se na akontaciju u iznosu kupoprodajne cijene koja je plaćena za vozilo od strane Organizatora prilikom kupnje, dodati svi troškovi koji su za Organizatoru proizašli iz kupnje vozila (porez na motorno vozilo prilikom prijenosa vlasništva, biljezi, formulari, trošak goriva povezan s kupnjom vozila, troškovi cestarine, trošak smještaja ukoliko je pregled trajao duže od jednog dana, ostali troškovi uzrokovani procesom pregleda i/ili kupnje vozila), a umanjit će se za cijenu koju je Putnik platio na ime najma vozila za vrijeme putovanja.

 

9.5. Odgovornost za nedostatke, kvarove vozila i oštećenja vozila

(1) Organizator je prilikom odabira vozila dužan Putnika izvijestiti o stanju vozila kojeg kupuje, te ga upozoriti o svim relevantnim karakteristikama vozila kao i o cijeni, mjestu gdje se nalazi, nedostacima, eventualnim potrebnim popravcima i svemu ostalome što je bitno za kupnju vozila i dovođenje vozila na dogovorenu lokaciju (u Rijeci ili drugu lokaciju koju dogovore Putnik i Organizator), te se smatra da je Putnik u trenutku kupnje vozila s prednjim upoznat.

(2) Organizator ne odgovara za kvarove vozila koji potječu od nedostataka ili mana vozila na koje je prilikom kupnje vozila i davanja na korištenje vozila priopćio i na koje je upozorio Putnika. Smatra se da je Putnik prihvatio rizike kupnje vozila s određenim nedostacima i drugim manama, na koje ga je upozorio Organizator prije kupnje, te se odriče potraživati od Organizatora bilo kakve troškove, a niti naknadu štete koje su mu zbog nedostataka ili mana vozila izazvana tokom ugovorenog putovanja, kao što se odriče prava potraživati zamjensko vozilo ili povrat plaćene naknade za korištenje/najam vozila.

(3) Putnik odgovara za trošak popravka svih oštećenja i neispravnosti vozila koje je izazvao tokom korištenja vozila i potječu od korištenja vozila.

 

 1. Paket aranžman na plovnim objektima nautičkog turizma

10.1 Sadržaj paket aranžmana

(1) Paket aranžman na plovnim objektima obuhvaća usluge najma ležaja na brodu, prijevoz do Sarajeva i nazad i sve ostale usluge naznačene na službenoj stranici Organizatora BALKAN YACHT ADVENTURE.

(2) Putnik osim za sebe, može uplatiti paket aranžman i za druge osobe, u tom slučaju je obavezan dostaviti njihove podatke najkasnije tjedan dana prije početka putovanja.

(3) Ukoliko korisnik želi biti sam u kabini na brodu, dužan je platiti alikvotan dio ukupne cijene jedne kabine u odnosu na ukupan broj kabina i ležećih mjesta na brodu. U slučaju da korisnik želi kabinu dijeliti dužan je naći osobu s kojom će ju dijeliti ili pristati da mu/joj ju pronađe Organizator.

(4) Kabine u brodu imaju dva ležeća mjesta.

(5) Putnik se obvezuje Organizatoru javiti svoje želje i preferencije vezano uz smještaj u kabinama što je ranije moguće, a Organizator će učiniti sve što je u mogućnosti da ih zadovolji.

(6) Organizator se ograđuje od svake odgovornosti u slučaju da je Putnik pristao da Organizator pronađe osobu s kojom će Putnik biti smješten u kabini.

 

10.2. Cijena paket aranžmana

(1) Cijena paket aranžmana uključuje najam plovila te pristojbu za plovilo i njegovo korištenje.

(2) U cijenu nisu uključeni troškovi goriva tijekom najma plovila i lučke, sidrišne i slične pristojbe. Njih Putnik plaća sam za vrijeme putovanja ili nakon, ako je tako predviđeno.

(3) Organizator prodaje paket aranžman, međutim u odnosu na najam brodice djeluje kao posrednik između charter agencije koja iznajmljuje plovilo i Putnika.

 

10.3. Preuzimanje plovila

(1) Organizator se obvezuje da će Putniku predati ispravno i čisto plovilo na ugovorenom mjestu i u ugovoreno vrijeme.

(2) Ukoliko Organizatoru iz bilo kojeg razloga ne postupi po obvezi iz prethodnog stavka i stavi Putniku na raspolaganje ugovoreno plovilo u ugovoreno vrijeme, obvezuje se u roku od 24 sata staviti na raspolaganje zamjensko plovilo sličnih ili boljih karakteristika na ugovorenom mjestu.

(3) U slučaju da se Organizator ne ispoštuje obvezu iz stavka 2. u ugovorenom roku Putnik ima pravo raskinuti ugovor i tražiti povrat punog iznosa najamnine plovila.

(4) Plovilo će se predati Putniku u ispravnom stanju, čisto i s punim tankovima goriva i vode, plinom za kuhanje, posteljinom i ručnicima za sve članove posade, te opremom navedenom na check in listi. Putnik je dužan prekontrolirati plovilo prilikom preuzimanja te o eventualnim nedostacima bez odgađanja izvijestiti Organizatora koji će potom po potrebi izvijestiti charter agenciju, te ga je u istom stanju potrebno i vratiti.

(5) Eventualni prigovori podnose se prilikom primopredaje te se moraju napisati na check-in listi, a nedostaci koji nisu utvrđeni prilikom primopredaje ne daju pravo Putniku da traži sniženje najamnine. Zakašnjenje u podnošenju prigovora može biti opravdano samo u slučaju više sile, Putnik mora uz prigovor Organizatora izvijestiti i o razlozima zašto prigovor nije podnio prilikom primopredaje plovila.

 

10.4. Kaucija-depozit

(1) Prije primopredaje plovila Putnik mora u uredu charter agencije položiti kauciju u gotovini ili slipovima VISA, AMEX, MASTER ili DINERS kreditnih kartica, iznosu kojeg će se odrediti u Ugovora o paket aranžmanu obzirom na vrstu plovila.

(2) Kaucija-depozit će se Putniku vratiti u punom iznosu nakon završetka putovanja i po završetku check-outa, ako se ustanovi da je korisnik vratio neoštećeno i čisto plovilo s punim tankovima goriva, u dogovoreno vrijeme i na dogovoreno mjesto.

 

10.5. Osiguranje plovila

(1) Policom osiguranja plovilo registrirano za čarter je osigurano punim kaskom, kojim su pokriveni svi rizici i štete, uključujući osiguranje od odgovornosti vlasnika odnosno korisnika plovila, iznad iznosa kaucije sve do pune vrijednosti plovila. Polica pokriva, obavezno osiguranje putnika od posljedica nesretnog slučaja te obavezno osiguranje za štete nanesene trećim osobama. Osobna imovina posade nije osigurana.

(2) Ukoliko prilikom putovanja a za vrijeme trajanja najma nastane štetni događaj ili bilo koja vrsta štete na plovilu, a Putnik odmah po nastanku ne prijavi najbližoj Lučkoj kapetaniji, za štetu koja nastane zbog nepravovremenog prijavljivanja štete Putnik osobno odgovara Organizatoru i charter agenciji.

 

10.6. Odgovornost i obveze Putnika:

(1) Putnik je dužan naknaditi Organizatoru sve materijalne i pravne troškove koje je potonji imao prema charter agenciji ili trećim osobama a koji su uzrokovani skrivljenim ponašanjem Putnika.

(2) Putnik je također odgovoran ukoliko tokom najma plovila zbog kršenja zakonskih propisa (npr. komercijalnog ribarenja, vađenja antikviteta s morskog dna i sl.) ovlašteno tijelo zaplijeni plovilo, te je obvezan o istome odmah obavijestiti Organizatora i charter agenciju.

(3) Svaku havariju s drugim plovilom ili kopnom te eventualnu krađu plovila ili njegove opreme Putnik je dužan odmah prijaviti najbližoj Lučkoj kapetaniji ili policijskoj postaji te zatražiti kopiju izvještaja, te o tome obavijestiti Organizatora i charter agenciju.

(4) Štetu nastalu na plovilu ili njegovoj opremi za vrijeme najma plovila snosi Putnik.

(5) Putnik je tokom plovidbe obavezan kontrolirati razinu ulja u motoru te snosi trošak za eventualnu štetu na motoru zbog nedostatka ulja.

(6) Trup plovila pregledava se na kraju putovanja te Putnik snosi odgovornost za štetu nastalu na trupu broda.

(7) Putnik je obvezan ploviti u granicama hrvatskog teritorijalnog mora. Za plovidbu u druge zemlje Organizator i charter agencija će na zahtjev Putnika pribaviti potrebnu dozvolu. Putnik mora imati važeću dozvole za upravljanje plovilom, te se sklapanjem ugovora o putovanju u paket aranžmanu svi Putnici obvezuju da će plovilom upravljati Putnik koji ima takva odobrenja, te da neće ploviti u nepovoljnim vremenskim uvjetima.

(8) Putniku je zabranjeno davati u podnajam, posuđivati, davati na uporabu ili korištenje plovilo osobama koja nije upisana u popis posade plovila, također i sudjelovanje na regatama bez posebnog odobrenja Organizatora i charter agencije.

 

10.7. Odustanak od putovanja:

(1) Ukoliko Putnik iz bilo kojeg razloga mora odustati od putovanja prije započetog putovanja, može pronaći osobu koja će preuzeti njegova prava i obveze iz ugovora o putovanju u paket aranžmanu, uz prethodni pristanak Organizatora.

(2) Ukoliko Putnik ne pronađe osobu koja će preuzeti njegova prava i obveze iz ugovora o putovanju u paket aranžmanu, Organizator će zadržati:

– 30% od cijene paket aranžmana za odustajanje dva mjeseca prije početka putovanja

– 50% od cijene paket aranžmana za odustajanje jedan mjesec prije početka putovanja

– 100% od cijene paket aranžmana za odustajanje unutar 30 dana prije početkaputovanja

– drugi iznos koji Putnik dogovori s Organizatorom

 

10.8. Najam skippera

(1) Skippera koji će upravljati plovilom dužan je osigurati Organizator, osim ukoliko Putnik ne želi sam upravljati plovilom pod uvjetom da ima važeću dozvolu za upravljanje plovilom, ili već ima osobu koja će upravljati plovilom.

(2) U oba slučaja korisnik mora priložiti važeću ispravu kojom dokazuje da je stručan i kvalificiran za upravljanje plovilom i policu osiguranja, tzv. skippersko osiguranje.

 

 1. Pravo Putnika na raskid ugovora o putovanju i pravo odustajanja prije početka putovanja

(1) Putnik može raskinuti ugovor o putovanju u paket-aranžmanu u bilo kojem trenutku prije početka paket-aranžmana.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka Organizator gubi pravo na ugovorenu cijenu paket-aranžmana i može od Putnika zahtijevati plaćanje primjerene naknade za raskid ugovora koju se može opravdati.

(3) Ukoliko Putnik otkaže aranžman Organizator ima pravo ukupne cijene aranžmana zadržati:

– 10% od ugovorene cijene aranžmana a najmanje 375,00 kuna protuvrijednosti EUR, ukoliko putnik otkaže putovanje do 30 dana prije polaska

– 25% od ugovorene cijene aranžmana ukoliko putnik otkaže putovanje 29 – 22 dna prije polaska

– 40% od ugovorene cijene aranžmana ukoliko putnik otkaže putovanje 21 – 15 dana prije polaska

– 80% od ugovorene cijene aranžmana ukoliko putnik otkaže putovanje 14 – 8 dana prije polaska

– 100% od ugovorene cijene aranžmana ukoliko putnik otkaže putovanje 7 – 0 dana prije polaska

– 100% od ugovorene cijene aranžmana ukoliko putnik otkaže putovanje nakon polaska

Navedeni troškovi otkaza primjenjuju se i na promjene datuma polaska ili smještajnog objekta, odnosno tipa sobe/apartmana kao i na sve druge bitne promjene. Eventualni drugačiji uvjeti otkaza navedeni su u programu i katalogu na koji se odnose. Ako Putnik koji otkaže putovanje nađe novog korisnika iste rezervacije, a koji ispunjava sve predviđene uvjete putovanja i pod uvjetom da obavijesti Organizatora, Organizator će Putniku obračunati i naplatiti samo troškove uzrokovane zamjenom Putnika. Kod otkazivanja svih aranžmana ne isplaćuje se trošak nabave vize/a ni putnih isprava. U slučaju da Putnik otkaže ili skrati putovanje zbog vremenskih uvjeta, Organizator će primijeniti gore navedene uvjete zadržanja, a naknadne reklamacije neće uvažiti.

(4) Na zahtjev putnika Organizator je dužan obrazložiti iznos naknade za raskid ugovora.

(5) Ne dovodeći u pitanje odredbe stavaka 1. – 4. ovoga članka, putnik ima pravo raskinuti ugovor o putovanju u paket-aranžmanu prije početka paket-aranžmana bez plaćanja bilo kakve naknade za raskid ugovora u slučaju izvanrednih okolnosti koje se nisu mogle izbjeći, a koje su nastupile na odredištu ili u njegovoj neposrednoj blizini i koje znatno utječu na ispunjenje paket-aranžmana ili koje znatno utječu na prijevoz putnika na odredište.

(6) U slučaju raskida ugovora iz stavka 5. ovoga članka putnik ima pravo na puni povrat svih plaćanja izvršenih za paket-aranžman, ali nema pravo na dodatnu odštetu.

(7) Organizator je dužan putniku vratiti sva plaćanja izvršena u korist putnika umanjena za primjerenu naknadu za raskid ugovora, bez nepotrebnog odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od raskida ugovora o putovanju u paket-aranžmanu.

(8) Ako je ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija, putnik ima pravo u roku od 14 dana nakon sklapanja ugovora odustati od ugovora o putovanju u paket-aranžmanu bez navođenja razloga.

 

 1. Pravo Organizatora na raskid ugovora o putovanju prije početka putovanja ili promjena programa

(1) Organizator može raskinuti ugovor o putovanju u paket-aranžmanu prije početka paket-aranžmana i putniku u cijelosti vratiti sva plaćanja primljena za paket-aranžman, bez obveze naknade štete putniku, ako je broj osoba koje su prijavljene za paket-aranžman manji od najmanjeg broja navedenog u ugovoru i ako organizator obavijesti putnika o raskidu ugovora unutar roka utvrđenog u ugovoru, ali ne kasnije od:

 1. 20 dana prije početka paket-aranžmana za putovanja koja traju više od šest dana
 2. 7 dana prije početka paket-aranžmana za putovanja koja traju između dva i šest dana
 3. 48 sati prije početka paket-aranžmana za putovanja koja traju manje od dva dana.

(2) Organizator može raskinuti ugovor o putovanju u paket-aranžmanu prije početka paket-aranžmana i putniku u cijelosti vratiti sva plaćanja primljena za paket-aranžman, bez obveze naknade štete putniku, ako organizatora u izvršenju ugovora spriječe izvanredne okolnosti koje se nisu mogle izbjeći te ako putnika o raskidu ugovora obavijesti bez nepotrebnog odgađanja prije početka paket-aranžmana.

(3) U slučaju raskida ugovora iz stavaka 1. i 2. ovoga članka organizator gubi pravo na ugovorenu cijenu paket-aranžmana i dužan je putniku vratiti sva plaćanja izvršena u korist putnika bez nepotrebnog odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od raskida ugovora o putovanju u paket-aranžmanu

 

 1. Odgovornost za štetu kad je pružanje pojedinih usluga organizator povjerio trećim osobama

(1) Organizator koji je povjerio trećim osobama izvršenje usluga prijevoza, smještaja ili drugih usluga vezanih za izvršenje putovanja, odgovara Putniku za štetu koja je nastala zbog potpunog ili djelomičnog neizvršenja tih usluga, u skladu s propisima koji se na njih odnose.

(2) Ali i kad su usluge izvršene u skladu s ugovorom i propisima koji se na njih odnose, Organizator odgovara za štetu koju je putnik pretrpio u povodu njihova izvršenja, osim ako dokaže da se ponašao kao pažljiv organizator putovanja pri izboru osoba koje su ih izvršile.

(3) Putnik ima pravo neposredno od treće osobe odgovorne za štetu zahtijevati potpunu ili dopunsku naknadu za pretrpljenu štetu.

(4) U mjeri u kojoj je naknadio štetu putniku organizator putovanja stječe sva prava koja bi putnik imao prema trećoj osobi odgovornoj za ovu štetu (pravo na regres).

(5) Putnik je dužan ustupiti organizatoru putovanja isprave i sve što je potrebno za ostvarivanje prava regresa.

 

 1. Osiguranja

14.1. Osiguranje od odgovornosti za štetu

(1) Organizator je za putovanja u paket-aranžmanu dužan s osiguravateljem sklopiti ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu koju prouzroči putniku neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnose na paket-aranžman.

(2) Organizator u ugovoru ili potvrdi ugovora o putovanju u paket-aranžmanu, koji ili koju mora predati putniku, dužan je navesti podatke o osiguranju od odgovornosti za štetu, osiguranim rizicima, o osiguratelju – društvu za osiguranje s pripadajućim osobnim identifikacijskim brojem, adresom e-pošte i brojem telefona, broj izdane police osiguranja i druge podatke potrebne za aktiviranje osiguranja i ostvarivanje prava na naknadu štete.

14.2. Osiguranje od rizika otkaza

(1) Putnik prilikom prijave za putovanje može u cilju izbjegavanja troškova otkaza putovanja  Organizatoru uplatiti i osiguranje od otkaza. Osiguranje od otkaza naplaćuje se samo prilikom sklapanja Ugovora te ga nije moguće uplatiti naknadno.  Premija osiguranja zavisi o vrijednosti putovanja, a sukladno cjeniku Osiguravajućeg društva s kojim Organizator ima sklopljen ugovor o suradnji. (Primjerice: kod najma apartmana dobiva se dijeljenjem cijene najma s brojem osoba u apartmanu)

(2) Osiguranje od rizika otkaza ne uključuje:

povrat uplaćene premije za osiguranje od otkaza, trošak pribave viza.

(3) Ostali uvjeti osiguranja nalaze se uz policu osiguranja.

 

14.3. Osiguranja koja se moraju ponuditi Putniku

(1) Organizator je dužan ponuditi putniku osiguranje od posljedica nesretnog slučaja i bolesti na putovanju, oštećenja i gubitka prtljage, dragovoljno zdravstveno osiguranje za vrijeme puta i boravka u inozemstvu, osiguranje za slučaj otkaza putovanja te osiguranje kojim se osiguravaju troškovi pomoći i povratka putnika u mjesto polazišta u slučaju nesreće i bolesti, staviti na raspolaganje informaciju o sadržaju tih osiguranja te opće uvjete ugovora o osiguranju.

(2) Osiguranje od rizika nesretnog slučaja i bolesti na putovanju, osiguranje od oštećenja i gubitka prtljage kao i dragovoljno zdravstveno osiguranje, nisu uključena u cijenu putovanja

(3) Potpisivanjem Ugovora o putovanju, čiji su sastavni dio i ovi Uvjeti smatra se da su Putnicima ponuđena i preporučena dodatna osiguranja navedena u prethodnim stavcima.

 

 1. Putne isprave

(1) Putnik je obvezan posjedovati važeće osobne putne isprave. Ukoliko bi zbog nevažećih putnih isprava Putnik morao odustati od putovanja a zbog takvog propusta Putnika Organizator pretrpi štetu, Putnik je dužan istu nadoknaditi.

(2) Ukoliko za vrijeme putovanja dođe do gubitka ili krađe putnih isprava, troškove izdavanja novih isprava snosi sam Putnik. Organizator će nastojati pomoći putniku u slučaju navedene situacije, ali pritom vodeći računa o normalnom odvijanju programa putovanja.

(3) Ako je za putovanje potrebna viza, Organizator može posredovati u pribavljanju iste uz posebnu doplatu od strane Putnika, koja će se odrediti od slučaja do slučaja.

 

 1. Devizni i carinski propisi

(1) Putnik je dužan  pridržavati se deviznih i carinskih propisa, kao i zakona i drugih podzakonskih propisa Republike Hrvatske i svih drugih zemalja kroz koje putuje u aranžmanu  Organizatora i u kojima borave.

(2) U slučaju nemogućnosti nastavka putovanja radi kršenja propisa od strane putnika, sve nastale troškove snosi sam prekršitelj. 

(3) Organizator ne odgovara ni za odluke carinskih, policijskih i svih drugih nadležnih državnih tijela kojima se Putniku ne dozvoljava ulazak u pojedinu zemlju.

 

 1. Zdravstveni propisi

Putovanja u određene zemlje zahtijevaju obvezna cijepljenja protiv određenih bolesti. Prilikom putovanja u te zemlje Putnik je obvezan posjedovati potvrde i dokumente o cijepljenju.

 

 1. Prtljaga

(1) Prijevoz prtljage zrakoplovom je besplatan do mase koju određuje zrakoplovni prijevoznik. Višak prtljage putnik plaća prema važećim cijenama zračnog prijevoznika.

Djeca bez obzira na dob nemaju pravo na besplatan prijevoz prtljage u zračnom prijevozu.

(2) Kod prijevoza autobusom putnik može ponijeti 2 komada osobne prtljage. Putnici su dužni voditi brigu o svojim stvarima unijetim u kabinu autobusa, te su ih prilikom svakog napuštanja istog dužni ponijeti sa sobom. U protivnom, putnici sami snose odgovornost za krađu, gubitak ili oštećenje stvari ostavljenih u kabini autobusa bez njihovog nadzora.

 

 1. Reklamacije

(1) Organizator preporuča da je u interesu Putnika da ukoliko ima reklamacije na pojedinu uslugu iz aranžmana Organizatora svoj prigovor svakako upiše u knjigu žalbe kod davatelja usluga na licu mjesta, kako bi davatelj usluge pružio ugovorenu uslugu, odnosno ispravio pogreške.

(2) Ukoliko ni nakon prigovora ne bude poboljšanja u pružanju usluge, Putnik mora tražiti potvrdu iz koje se vidi da usluga nije pružena, odnosno da nije pružena na način kako je ugovoreno. Putnik mora potvrdu priložiti prilikom pisane reklamacije Organizatoru. Pisanu reklamaciju putnik je dužan uložiti u roku od 8 dana nakon završetka putovanja.  Ukoliko Putnik uloži pismenu reklamaciju nakon tog roka, Organizator takvu reklamaciju nije dužan uzeti u obzir. Za rješavanje reklamacije na pružene usluge u inozemstvu, Putnik obvezno treba poštivati pravilo prijave prigovora uz izdavanje potvrde o učinjenom prigovoru na licu mjesta i rok za podnošenje reklamacije.

 

(3) Organizator je dužan pisano odgovoriti na Prigovor Putnika u roku od 14 dana od primitka prigovora, a može odgoditi rok za pisani odgovor na prigovor za dodatnih 14 dana zbog prikupljanja informacija. Organizator će rješavati samo one pritužbe koje se nisu mogle otkloniti na mjestu odmora. Dok postupak po prigovoru traje, 14, odnosno najviše 28 dana od ulaganja prigovora, Putnik se neopozivo odriče posredovanja bilo koje druge osobe, arbitraže UHPA-e ili druge institucije, kao i davanja informacija u medije. Isto tako u ovom vremenu Putnik odriče prava na tužbu. Najviši iznos nadoknade po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos aranžmana.

(4) Vezano za reklamaciju na usluge paket aranžmana na plovnim objektima nautičkog turizma u koji je uključen najam plovila, Organizator će prihvatiti samo one reklamacije koje su podnesene u pismenom obliku i to najkasnije prilikom vraćanja plovila, te ako su potpisane osobno od strane Putnika.

(5) U slučaju sklapanja ugovora po «Fortuna sistemu» Putnik nema pravo prigovora na kvalitetu  usluge smještaja.

(6) Putnik i Organizator će sporove nastojati razriješiti sporazumno, a u suprotnom ugovaraju nadležnost suda u Rijeci i primjenu hrvatskog prava.

 

 1. Zaštita osobnih podataka Putnika

(1) Putnik osobne podatke daje dobrovoljno i Putnik potpisom Ugovora o putovanju u paket aranžmanu daje privolu da se njeni osobni podaci mogu koristiti u svrhu marketinških akcija Organizatora.

(2) Obavijesti koje dobije o Putniku, njegovoj prtljazi, njegovim kretanjima i imenima njegovih suputnika Organizator smije priopćiti trećim osobama samo s posebnom privolom putnika ili na zahtjev nadležnog tijela javne vlasti te u svrhu realizacije ugovorenih usluga putovanja, ugovaranje osiguranja od rizika otkaza i osiguranja od posljedica nesretnog slučaja i bolesti, osiguranje od rizika oštećenja i gubitka prtljage i dragovoljno zdravstveno osiguranje za vrijeme puta i boravka u inozemstvu.

(3) Osobni podaci putnika čuvati će se u bazi podataka Organizatora, sukladno odluci Uprave o načinu prikupljanja, obrade i čuvanja osobnih podataka.

 

 1. Završne odredbe

(1) Opći Uvjeti sastavni su dio Ugovora o putovanju u paket aranžmanu kojeg Putnik sklapa s Organizatorom te potpisivanjem Ugovora Putnik u cijelosti prihvaća program i uvjete putovanja u paket aranžmanu.

(2) Moguća odstupanja od ovih Uvjeta, moraju biti navedena uz tekst programa putovanja, ukoliko se radi o turoperatorima – inozemnim organizatorima putovanja.

 

U Rijeci, 29.05.2018.

Meraki d.o.o.